12 oktober 2023

Informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027

Donderdagavond 12 oktober was wederom een informatiebijeenkomst Programma georganiseerd door de gemeente Veere, waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. Wij waren erbij!

Tijdens de bijeenkomst werd o.a. verteld, op basis van welke criteria er waar en wanneer gebouwd wordt in de gemeente Veere. Het zogenaamde 'toetsingskader'. In de presentatie - klik hier - kunt u de details lezen.

Voor Grijpskerke plant men in fase 1 (2023 t/m 2026) te bouwen aan de Loodholseweg (particulier initiatief van enkele woningen). In Fase 2 (2027 t/m 2030) betekent dit voor ons dorp 60 woningen 'Uitbreiding Nimmerdor II en III'. Dit alles is nog onder voorbehoud, omdat in een raadsvergadering op 8 november dit nog vastgesteld dient te worden.

14 juli 2023

Informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027

Donderdagavond 13 juli werd de informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 georganiseerd door de gemeente Veere waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. Uiteraard was de dorpsraad Grijpskerke er ook met een afvaardiging.

Doel van de bijeenkomst was om de dorpsraden te informeren over de woningbouwplannen de komende jaren. In 2022 is er door de gemeente reeds input opgehaald bij de dorpsraden, waaruit bleek dat er meer betaalbare woningen moeten komen. Daarnaast werd toen de grote bezorgdheid geuit over de druk van het toerisme op de leefbaarheid en het woonklimaat in de kernen.

Vanuit de landelijke overheid is er een enorme druk om woningen te bouwen. Alle gemeenten dienen met een woonzorgvisie en een huisvestings- of urgentieverordening te komen. In een woonzorgvisie wordt vastgesteld wat er nodig is aan zorg en ondersteuning bij het wonen. In een huisvestings- of urgentieverordening wordt geregeld hoe bepaalde aandachtsgroepen met voorrang een woning kunnen krijgen.

Tijdens de bijeenkomst bleek duidelijk dat de gemeente snel aan de slag wil. "Er zijn tien jaar lang geen nieuwbouwprojecten geweest in Veere", aldus wethouder De Visser. Hij benadrukte meermaals dat de urgentie hoog is en de gemeente vastberaden is snel te bouwen.

De nieuwbouwprogrammering is primair gericht op de volgende focusdoelgroepen:

 • Jongeren en jonge gezinnen;
 • Oudere ouderen;
 • Statushouders;
 • Oekraïense vluchtelingen;
 • Arbeidsmigranten.

 

In het Veerse bouwprogramma in de periode 2022-2030 worden in het basisscenario ruim 850 woningen gepland, met een 'overloop' tot 1100. Hiervan zijn:

 • Ca. 470 sociale huur en sociale koop tot €250.000;
 • Ca. 300 betaalbare koop vanaf €250.000 tot €355.000 ('betaalbaar' is door rijk als zodanig geclassificeerd);
 • Ca. 80 duurdere koop vanaf €355.000.

 

Wat betekent dit voor Grijpskerke?
Er zijn 55 tot 72 woningen gepland die door de gemeente als project Nimmerdor 1, 2 en 3 zijn gekenmerkt. Nimmerdor 1 zijn kavels voor 4 vrijstaande woningen aan de straat Meulhoek. Nimmerdor 2 en 3 bevinden zich in de boomgaard tussen huidige Nimmerdor en de Steengrachtsweg. Een particulier initiatief bevindt zich aan de Loodholseweg (6 woningen) waar momenteel een loods staat. Wij hebben hierbij aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met de ontsluiting van verkeer, waarvoor de Steengrachtsweg wellicht te smal is en op meer verkeer door de dorpskern zitten wij niet te wachten.

 

De gemeente wil graag met ons dorp en zeker met omwonenden in gesprek. De afspraak is gemaakt met de gemeente om in het vierde kwartaal van dit jaar een informatiebijeenkomst te organiseren in Nimmerdor.

 

Waar moet urgentie liggen?

Er werd aan de afgevaardigden van de dorpsraden tijdens de informatiebijeenkomst gevraagd welke argumenten, criteria en ideeën er zijn om voorrang te geven voor de woningbouw in bepaalde dorpen. Het volgende werd door de aanwezigen aangegeven:

 • Eenvoud van realisatie. (De gemeente zal beginnen met bouwen op eigen grond);
 • Vereenvoudig de procedures. Een dorpsraad gaf aan al 10 jaar hetzelfde plan te horen voor een bouwproject, dat telkens wordt uitgesteld;
 • GVVP inhoudelijk herzien / verkeersproblematiek Grijpskerke oplossen, want hoe meer inwoners in kustkernen, hoe meer verkeer door hart van Walcheren. Start daarom eerst met bouw in kernen langs N57 en dichtbij A58;
 • Starterswoningen eerst in kernen met weinig jongeren, want door veroudering verdwijnen scholen en andere voorzieningen waardoor jongeren niet komen;
 • Wees creatief, bijvoorbeeld splitsen van woningen;
 • Kernbinding bij nieuwbouw, oftewel geef voorrang aan dorpsbewoners bij nieuwbouw in hun dorp;
 • Starterswoningen goed betaalbaar maken ten koste van grondprijs. Grond is aangekocht voor bepaalde prijs, waarop gemeente bepaald rendement wil halen.
 • Achterliggende boodschap is om voor een lager rendement te gaan;
 • Rekening houden met renovatie straten.

Tot slot werd door onze dorpsraad de vraag gesteld, waarmee de raden de gemeente kunnen helpen om het bouwproces te versnellen. Een onverwachte vraag bleek. Hier komt men op terug.

In oktober is een vervolgbijeenkomst.

De presentatie die gegeven is zal met de raden worden gedeeld. Vervolgens zullen wij die op onze internetpagina plaatsen en hierover informeren op o.a. Facebook en nieuwsbrief.

 

Wil je meer lezen over de woningbouwplannen van de gemeente? Kijk dan eens op de site Programma Wonen van de Gemeente Veere. Hier kun je ook het Programma Wonen en de nieuwbouwprogrammering downloaden.