2 juli 2024

Spandoeken

Wellicht al gezien in Grijpskerke: spandoeken gericht op de verkeersoverlast en een 'aanmoediging' voor de kernwethouder Ruud van Houten om met maatregelen te beginnen, die het verkeer door ons door moeten terugdringen/afremmen.

N.B. Dit is een initiatief waarbij de Dorpsraad niet betrokken is.


20 mei 2024

Status woningbouw Nimmerdor II en III

Onlangs vroegen wij wat de status is van het woningbouwproject Nimmerdor II en III. Hieronder de reactie van de gemeente.

 

De ruimtelijke onderzoeken lopen. Namelijk het vervolgonderzoek Flora en Fauna, het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en een archeologisch proefsleuven onderzoek. We wachten de resultaten van deze onderzoeken in ieder geval af voor we vervolgstappen zetten. Daarnaast willen we via lokale makelaars de marktvraag voor woningen in Grijpskerke onderzoeken. Dit leggen we naast de onderzoeksresultaten die we met de enquête hebben opgehaald. We verwachten de tweede informatieavond en de start van de werkgroep woningbouw in het najaar te kunnen organiseren.


9 mei 2024

Wat speelt er in de gemeente Veere? Denk en doe mee op doemee.veere.nl

Doemee.veere.nl is dé manier om makkelijk online je mening te geven over plannen voor jouw buurt of voor heel Veere. Veere is van ons allemaal. Hoe meer mensen meedenken en meedoen, hoe beter we weten wat belangrijk is voor onze gemeente. Daarom wil de gemeente Veere jou zoveel mogelijk betrekken bij het beleid. Wil jij ook meedenken over plannen en projecten in de gemeente? Meld je dan aan voor het platform doemee.veere.nl. Iedere 100e aanmelding krijgt ook nog een taart!

Interviews Noordwestroute

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het in kaart brengen van scenario’s voor de verkeersstructuur in het noordwesten van Walcheren (Noordwestroute). Er zijn diverse focusgroepen die hun mening geven in meerdere gesprekken. Deze en komende week worden er in Oostkapelle, Domburg, Aagtekerke, Grijpskerke, Meliskerke en Serooskerke straatinterviews gehouden met inwoners. Voor iedereen die niet persoonlijk aangesproken wordt, is er de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen op doemee.veere.nl. De gemeente Veere neemt de mening van elke inwoner graag mee bij het maken van de plannen.


3 mei 2024

OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 16 MEI

Donderdag 16 mei as. om 19:30 uur hopen we op uw komst in een openbare dorpsraadvergadering in Nimmerdor. Deze keer onder gastvoorzitterschap van dorpsgenoot Oscar Garschagen en met de aanwezigheid van onze kernwethouder Ruud van Houten.

 

In deze openbare vergadering zal de gemeente Veere allereerst haar aanpak over PMD-afval (plastic, metaal en drankkarton) toelichten in een korte presentatie. Daarbij is gelegenheid om vragen te stellen.

Wij schijnen per persoon gemiddeld anderhalve kilo afval per dag te produceren. Als al dat afval goed verwerkt wordt kan er veel hergebruikt worden. De mate waarin dat kan, hangt onder meer af hoe goed er gescheiden wordt. En wie staat er niet regelmatig met iets in zijn of haar handen zich af te vragen “waar hoort dit nu bij”? Kortom, een belangrijk onderwerp en goede voorlichting hierover is zinnig en behulpzaam.

 

Na een korte pauze gaan we in gesprek met wethouder Ruud van Houten (VVD). In plaats van overleg met de dorpsraad in een besloten bestuursvergadering, hebben wij voorgesteld alle inwoners de gelegenheid te geven rechtstreeks met hem te praten over vraagstukken die Grijpskerke aangaan.

De verkeersaanpak (korte en lange termijn), met een toelichting over de stand van zaken zal zeker aan de orde komen. Maar het is de bedoeling dat het óók over andere kwesties gaat, zoals ontwikkelingen over de bouwplannen, de zendmast, het openbaar vervoer, het zichtplan voor ons dorp, de samenwerking van de gemeente met andere overheden in de nieuwe Omgevingswet. En alles wat u verder van belang vindt.

 

U kunt vragen aan de wethouder tot 10 mei mailen aan secretaris@dorpsraadgrijpskerke.nl. Als wij de vragen bundelen en vooraf aan de wethouder toesturen, mag u verwachten dat ze beantwoord worden. Daarnaast blijft er natuurlijk altijd de gelegenheid uw vraag te laten afhangen van het verloop van de discussie.

 

Programma

  1. Opening en welkom door gastvoorzitter Oscar Garschagen
  2. Presentatie gemeente PMD afval
  3. Vragen over presentatie

Korte pauze

  1. In gesprek met de kernwethouder Ruud van Houten
  2. Rondvraag en sluiting

12 april 2024

REACTIES VERKEERSBIJEENKOMST EN GOW30

Van enkele inwoners van Grijpskerke hebben wij reacties ontvangen met betrekking tot de GebiedsOntsluitingsWegen (GOW) 30 km/u en de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Veere op 4 april.


5 april 2024

TERUGKOPPELING OV-OPSTAPPUNTEN

Hieronder de informatie die wij als Dorpsraad van de gemeente ontvingen m.b.t. de opstappunten van het openbaar vervoer.

 

Bijeenkomst 25 maart

Afgelopen maandag 25 maart hebben we u meegenomen in het nieuwe publieke vervoersysteem van de provincie Zeeland, en wat dit betekent voor gemeente Veere. Eerder had u al de mogelijkheid om aan te geven waar behoefte is aan opstappunten voor de Flex die onderdeel uit zal gaan maken van dit nieuwe publieke vervoersysteem. Tijdens de bijeenkomst hebben we hier uitgebreider bij stilgestaan. De presentatie van de bijeenkomst 25 maart vindt u hier.

Aangepast voorstel opstappunten

De input die we op 25 maart hebben opgehaald, hebben we verwerkt. Dit heeft geleid tot een aangepast voorstel aan opstappunten, waar we u graag nog een keer in laten meedenken. Via deze link kunt u reageren op het voorstel. Bijvoorbeeld door aanvullende opstappunten aan te geven, of door ons input mee te geven over (voorzieningen op) opstappunten en grotere knooppunten in de gemeente Veere. Let op: rode haltes betreffen ‘reguliere’ bushaltes (nieuwe busconcessie inclusief buurtbus), waar ook op de Flex te stappen is. Blauwe haltes zijn enkel opstappunten voor de Flex.

Tot 24 april is er de mogelijkheid om input voor de opstappunten aan te leveren. Daarna werken wij toe naar een definitief voorstel.


17 maart 2024

NIEUWSBRIEVEN EN REACTIE ONDERZOEK GOW30

Vandaag is er een nieuwsbrief gedistribueerd en tevens een extra editie van de nieuwsbrief volledig gewijd aan de verkeersproblematiek. Hierin wordt melding gemaakt van een onderzoek dat de gemeente Veere heeft laten uitvoeren. Onze Verkeerscommissie heeft dit aandachtig doorgenomen, waarna zij een reactie hebben verstuurd naar de gemeente. Al deze documenten kunt u vinden op deze site, klik op betreffende groene blak in de zijlijn.


28 februari 2024

GEEF JOUW VOORKEUR VOOR OPSTAP- EN UITSTAPPUNTEN OPENBAAR VERVOER!

De Provincie Zeeland en De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk besloten dat het vervoerssysteem in de toekomst op een andere manier vorm krijgt. "Straks heeft u als reiziger meer keuze en bent u flexibeler", aldus de Gemeente Veere. "U kiest zelf uw ideale reis. Dit kan een combinatie zijn van vast publiek Vervoer en flexibel publiek vervoer."


Uitgebreide informatie kun je lezen op https://www.reizendoorzeeland.nl/
Men vraagt ook om mee te denken over opstap- en uitstappunten. Met uw input wordt gewerkt aan een openbaar vervoersysteem dat past bij de behoeften van de reizigers. U kunt meebepalen, waar de opstap- en uitstappunten komen via het online participatieplatform: https://mobycon.mett.nl/opstappunten+in+veere/default.aspx Wanneer je doorscrollt naar beneden op deze site, zie je onder 'WEGWIJS OP HET PLATFORM' o.a. de mogelijkheid jouw voorkeur op te geven voor opstap-/uitstappunten.

Dit kan tot en met 11 maart!


28 februari 2024

Aanvullingen op Informatieavond Woningbouw Grijpskerke

27 februari heeft de Dorpsraad samen met de gemeente Veere de voorbereidingen getroffen voor de informatieavond Woningbouw op 21 maart. Hier zijn een aantal belangrijke punten naar voren gekomen, die wij bij u onder de aandacht willen brengen.

De inloop is om 19:00 uur in het Dorpshuis Nimmerdor en om 19:30 uur zal de gemeente starten met het verstrekken van informatie. De doelstelling is om zoveel mogelijk informatie op te halen van mensen die een woning zoeken in Grijpskerke. Tijdens de avond zal gevraagd worden een enquête in te vullen en met elkaar in gesprek te gaan. De wens is om de avond te eindigen met inschrijvers voor een participatiegroep, die o.a. met de uitkomst van de enquête samen met de gemeente invulling geven aan de nieuwbouwplannen Nimmerdor II en III.

 

N.B. De informatieavond is niet bedoeld voor geïnteresseerden in woningbouw in het algemeen. De doelgroep van deze avond zijn diegenen die een woning zoeken in Grijpskerke. Dat kunnen dus mensen zijn die nu reeds in Grijpskerke wonen, maar ook mensen uit andere dorpskernen binnen de gemeente. Dus heeft u familie/kennissen die een woning zoeken in Grijpskerke, breng hen dan op de hoogte van de informatieavond.

 

Wij zullen dorpsbewoners ook via flyers en nieuwsbrief de komende weken op de hoogte brengen van de informatieavond.


21 februari 2024

Informatieavond Woningbouw Grijpskerke

Zet het alvast in uw agenda: donderdagavond 21 maart, aanvang 19:30 uur te Nimmerdor, zal de gemeente Veere ons informeren over de woningbouwplannen in ons dorp. Het gaat dan over de zogenaamde projecten Nimmerdor II en III. Het plan is om eind dit jaar een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Keuzes kunnen gemaakt worden over levensloopbestendige woningen, starterswoningen, appartementen, huur, koop, e.d.

De gemeente vindt het erg belangrijk, dat de dorpsbewoners meedenken en nodigt deze dan ook uit op 21 maart.  Wil jij geïnformeerd worden en meedenken over de woningbouw in Grijpskerke? Dan zien wij jou graag op 21 maart. Tot dan!

N.B. Begin maart zal de Dorpsraad een flyer in de brievenbus doen bij alle dorpsbewoners, zodat eenieder op de hoogte gebracht wordt van de informatieavond.


Nieuwsbrief Dorpsraad editie 15 december 2023

IN DEZE EDITIE:

1. Verkeersituatie - lange termijn

2. Verkeersituatie - korte termijn

3. Status zendmast
4. Geschenk van de Dorpsraad

5. Groen- en beheergroep

6. Eindejaarswens

Zie voor de volledige nieuwsbrief Nieuwsbrieven.


2 november 2023

Reactieplatform Laadpalen Gemeente Veere

De afdeling duurzaamheid van de gemeente Veere heeft een plankaart voor de geplande plaatsing van laadpalen gepubliceerd. Inwoners inwoners kunnen meedenken over in de toekomst te plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s. Deze informatie staat op https://experience.arcgis.com/.../f3eb2ecad5874407a61584f...

Tot en met zondag 12 november is het mogelijk hierop bij de gemeente te reageren.

13 oktober 2023

Informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 en Ontwikkelkader recreatie

Donderdagavond 12 oktober was wederom een informatiebijeenkomst Programma Wonen en Ontwikkelkader Recreatie georganiseerd door de gemeente Veere, waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. Wij waren erbij!

Tijdens de bijeenkomst over Wonen werd o.a. verteld, op basis van welke criteria er waar en wanneer gebouwd wordt in de gemeente Veere. Het zogenaamde 'toetsingskader'. In de presentatie - klik hier - kunt u de details lezen.

Voor Grijpskerke plant men in fase 1 (2023 t/m 2026) te bouwen aan de Loodholseweg (particulier initiatief van enkele woningen). In Fase 2 (2027 t/m 2030) betekent dit voor ons dorp 60 woningen 'Uitbreiding Nimmerdor II en III'. Dit alles is nog onder voorbehoud, omdat in een raadsvergadering op 8 november dit nog vastgesteld dient te worden.

Duidelijk is geworden, dat de recreatie in de gemeente Veere dusdanige vormen heeft aangenomen, dat het voor bewoners onacceptabel is/wordt. De gemeente Veere onderzoekt hoe men deze voorname inkomstenbron binnen de perken kan houden. Men toonde in een presentatie welke stappen hiertoe ondernomen worden. Klik hier voor de presentatie.


17 september 2023

Vergadering commissie Ruimtelijke Ontwikkeling 11 september

Op 11 september vergaderde de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Veere. Hierbij was er gelegenheid voor bewoners van de gemeente, om hun mening te geven en vragen te stellen. Een aantal personen van de dorpsraad en verkeerscommissie Grijpskerke hebben hiervan gebruik gemaakt. Hun teksten kun je nalezen op onze webpagina verkeer. Tevens kun je via deze link de vergadering terugluisteren.


5 september 2023

Nieuwsbrief Dorpsraad editie 5 september 2023

Er is weer veel nieuws te melden over ons dorp, dat wij hebben opgenomen in een nieuwe editie van de Dorpsraad, met speciale aandacht voor het volgende:

EVALUATIE GVVP 11 SEPTEMBER 2023 OP HET GEMEENTEHUIS, KOMT ALLEN!

Op 16 januari kwam wethouder van Houten ons vertellen dat er de komende jaren tot wel 50% extra verkeer door ons dorp zou komen, boven op de exorbitante hoeveelheden die nu al door onze kern rijden. Daaronder inmiddels ook het intimiderend zwaar vrachtverkeer (12.50 meter en langer) dat sinds 2004 maar liefst is verdrievoudigd.

Behalve uiteraard de Schuitvlotstraat, Hondegemsweg en de direct daaraan liggende wegen wordt zien we in toenemende mate sluipverkeer van bestelbussen/zakelijk verkeer op de nu nog rustige wegen rond het dorp. Bij eventuele “oplossingen” kan het niet anders of ook de Noordkant van ons dorp komt in beeld. Het gaat ons, in de toekomst, dus allemaal aan!

Oorzaak van de problemen die we nu ervaren en in de toekomst nog sterker zullen ervaren is het Gemeentelijk Verkeer -en Vervoersplan (GVVP, 2017) waarin is besloten vrijwel alle verkeer naar de kust over de route Serooskerke-Grijpskerke-Aagtekerke te sturen. Daar valt niet aan te tornen. De uitspraken van wethouder van Houten w.o. “het is niet leuk maar het móet” leidden tot grote onrust en massaal inspreken tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) van de gemeente op 24 januari. Op die datum zou het GVVP geëvalueerd worden.

Samen waren we succesvol. De evaluatie waarvan de verantwoordelijk wethouder Steketee had gemeend dat het een “hamerstuk” zou worden, werd door de commissie aan Steketee teruggegeven: “Volstrekt onvoldoende” was de voltallige mening. Het GVVP zou opnieuw geëvalueerd worden wanneer de wethouder en zijn ambtenaren de evaluatie beter zouden hebben voorbereid.

 

WELNU, HET IS ZOVER

 

Sinds 1 september staat de evaluatie wederom op de agenda en deze vindt plaats op

11 september, Gemeentehuis Veere, Traverse 1, Domburg. Aanvang 19.30uur

De bijbehorende stukken staan op de website van de gemeente en u kunt ze lezen via onderstaande links.

https://veere.raadsinformatie.nl/document/13084459/1/s23b_06884_2_52779_tds

https://veere.raadsinformatie.nl/document/13084458/1/s23b_06885_3_53089_tds

 

Wij roepen u op uw mening te vormen over deze stukken en te beoordelen of er naar ons, als bewoners, is geluisterd. Wij als dorpsraad vinden dat er nog heel wat moet gebeuren voordat we tevreden kunnen zijn.

Wij roepen u op om opnieuw aanwezig te zijn bij de vergadering van 11 september as. Nog beter, wanneer u dat wilt: doe vooral uw zegje. Vertel wat u ervan vindt! Aanmelden voor “inspreken” kan tot as. maandag 12.00 uur bij de griffie: de heer M.Rossen, telefonisch via (0118) 555 173 of per e-mail via griffie@veere.nl

Zie voor de volledige nieuwsbrief Nieuwsbrieven.


26 augustus 2023

LET OP: Wijziging datum Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad stond gepland op 7 september. Echter, op verzoek van de Bazaar commissie hebben wij deze verplaatst naar 5 oktober. Graag tot dan!

Klik hier voor het complete overzicht van de bijeenkomsten.


26 augustus 2023

Status zendmast

MD7 / Vodafone heeft bewoners van Grijpskerke op de hoogte gesteld van het voornemen van de plaatsing van een antennemast in Grijpskerke middels onderstaande brief. Hierin wordt aangegeven dat de locatie nabij de Ravesteinweg 1 als meest geschikt naar voren komt. In de brief staat hoe u de aanvraag omgevingsvergunning kunt inzien en dat er de mogelijkheid is om bezwaar te maken. De brief van MD7/Vodafone kunt u lezen via deze link.


20 augustus 2023

Presentatie Nieuwbouw in Veere

Donderdagavond 13 juli werd de informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 georganiseerd door de gemeente Veere waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. De presentatie is in te zien via deze link.


14 juli 2023

Programma Wonen 2022-2027

Donderdagavond 13 juli werd de informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 georganiseerd door de gemeente Veere waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. Uiteraard was de dorpsraad Grijpskerke er ook met een afvaardiging.

Doel van de bijeenkomst was om de dorpsraden te informeren over de woningbouwplannen de komende jaren. In 2022 is er door de gemeente reeds input opgehaald bij de dorpsraden, waaruit bleek dat er meer betaalbare woningen moeten komen. Daarnaast werd toen de grote bezorgdheid geuit over de druk van het toerisme op de leefbaarheid en het woonklimaat in de kernen.

Vanuit de landelijke overheid is er een enorme druk om woningen te bouwen. Alle gemeenten dienen met een woonzorgvisie en een huisvestings- of urgentieverordening te komen. In een woonzorgvisie wordt vastgesteld wat er nodig is aan zorg en ondersteuning bij het wonen. In een huisvestings- of urgentieverordening wordt geregeld hoe bepaalde aandachtsgroepen met voorrang een woning kunnen krijgen.

Lees verder>>


9 juli 2023

Nieuwsbrief Dorpsraad editie juli 2023

Er is weer veel nieuws te melden over ons dorp, dat wij hebben opgenomen in een nieuwe editie van de Dorpsraad. Zie Nieuwsbrieven


4 juli 2023

Nieuw: Geef weg-/ruilkast in Grijpskerke

Sinds kort hangt er in Grijpskerke ook een geef weg-/ruilkast. Iedereen die wat wilt delen met elkaar of wat weg wilt geven aan een ander kan hier gebruik van maken.

Adres van het geef weg/ruil kastje: Jacob Catsstraat 13 Grijpskerke


22 mei 2023

Oproep: deel uw ervaringen op de wegen rondom ons dorp

We hebben allemaal eens meegemaakt dat het onveilig was op de wegen rondom en in ons dorp. Of het nu gaat om gevaarlijke kruispunten, oversteekplaatsen, slecht onderhouden wegen, onvoldoende verlichting, te hard rijden of andere risicovolle situaties. Als DRG roepen we u als bewoners op om uw persoonlijke ervaringen met deze gevaarlijke situaties op te schrijven en te sturen aan secretaris@dorpsraadgrijpskerke.nl.

We vragen om zo veel mogelijk details over gebeurtenissen, die u heeft meegemaakt; zoals locatie, datum, tijd en gedetailleerde beschrijving. Hoe meer we kunnen verzamelen, hoe sterker ons pleidooi zal zijn richting de gemeente om de problemen aan te pakken.

Als u uw naam hierbij niet wilt vermelden, kunnen we u verzekeren dat uw anonimiteit gegarandeerd zal zijn. Het belangrijkste is dat uw ervaring wordt opgenomen in een soort van ‘zwartboek’ en dat we alle ervaringen onder de aandacht van de betreffende wethouder kunnen brengen. Dat duidelijk wordt aan welke gevaren we als bewoners steeds worden blootgesteld.

Doe mee en deel uw verhaal! Samen kunnen we opnieuw een krachtig signaal afgeven.


15 mei 2023

'Korte termijn' verkeersproblematiek bijeenkomst

De kortetermijnoplossing die wethouder Van Houten voor ogen heeft, zo bleek op de bijeenkomst op 8 mei in Nimmerdor, zijn vooral oplossingen/voorstellen voor het doorstroomprobleem. Deze bijeenkomst, belegd zonder medeweten van de DRG, was niet wat de DRG bedoelde met de korte termijn. Dat was het gesprek met de bewoners over wat zíj ervaren als de grootste problemen in en rond het dorp. Met dat doel had de DRG bewoners uitgenodigd om hierover mee te praten. Om te overleggen over tal van verbeteronderwerpen die ons dorp aangaan, naar aanleiding van een in 2021 gelopen schouw met toenmalig wethouder Wisse. Onderwerpen die op korte termijn konden worden aangepakt en uiteraard ook veel met de verkeersproblematiek in en rond het dorp te maken hebben.

Tot onze verbazing heeft de wethouder op eigen initiatief deze klankbordgroep omgedoopt tot een participatiegroep, exclusief gericht op de doorstroomproblematiek voor de korte termijn. Met name op het realiseren van een stuk fietspad langs de Hondegemsweg. Voor andere onderwerpen moet een aparte afspraak gemaakt worden en het is maar de vraag of daar geld voor is.

Lees verder>>


11 mei 2023

Bezoek fractie PvdA/GL en SGP

8 mei j.l. waren de eerste fracties aan de beurt om als DRG mee in gesprek te gaan over de verekeersproblematiek: die van de PvdA/GrLinks en de SGP. De fractie van de PvdA/GrL erkende dat de verkeersdruk in Grijpskerke onaanvaardbaar hoog is en dat er opnieuw moet worden nagedacht over de uitgangspunten van het GVVP. Men had zich goed ingelezen en was onder de indruk van de uitgebreide analyse van problemen, zoals gemaakt door de speciale verkeerscommissie van de DRG. Ons uitgangspunt ‘streven naar een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van het verkeer op Walcheren’ sprak hen aan. De SGP-fractie, bij monde van Jaap Melse had zich helemaal niet ingelezen, “begrijpt de bezorgdheid van de bewoners”, maar benadrukt dat ‘’we met elkaar vooral moeten praten over kortetermijnoplossingen” en daar is wethouder Van Houten toch mee bezig”, zo benadrukte hij steeds. Dat zou voldoende moeten zijn. De enige opening kwam bij monde van de opmerking van een fractielid, dat als de aannames van de verkeerscijfers uit het GVVP niet juist zijn gebleken, er misschien een mogelijkheid is om hierover nog eens te praten. Dat die aannames niet juist zijn gebleken, is inmiddels overtuigend aangetoond.

Alle fracties zijn aangeschreven en tot nu hebben we een afspraak kunnen maken met de fracties van de CDA, VVD, D66 en HVV.

Wij houden u op de hoogte!


8 mei 2023

Resultaat openbare vergadering Dorpsraad 24 april

Dit waren de afspraken die we als Dorpsraad Grijpskerke (DRG) maakten met de talloze aanwezigen op de drukbezochte openbare vergadering van 24 april j.l.:

Hoe verder:

  • Minder verkeer door Grijpskerke
  • Gemeente komt terug van een aantal punten in het GVVP
  • Eerlijke herverdeling verkeersaanbod en -druk op heel Walcheren
  • Geen asfalt erbij
  • Veilig verkeer voor heel Walcheren op basis van een integraal plan én geschikte wegen

De DRG gaat met uw steun in gesprek met de gemeente om de genoemde punten te realiseren. Tegelijkertijd praten we als DRG met de gemeente over oplossingen voor de nu al ervaren verkeersproblematiek in heel Grijpskerke. Alle informatie en doortimmerde bevindingen die gedeeld werden met de bewoners zijn terug te vinden op de website: www.dorpsraadgrijpskerke.nl. De beslissing om besluiten uit het Gemeentelijke Verkeer- en VervoersPlan (het GVVP 2017) als onherroepelijk te beschouwen, kan uiteindelijk alleen door de leden van de gemeenteraad worden herzien. Vandaar dat de DRG afspraken maakt met alle fracties van de raad. Daarbij is uitgangspunt dat de problemen in Grijpskerke niet gezien kunnen worden als een doorstromingsprobleem, maar als een aan te pakken verkeersoverlastprobleem. Het ‘onherroepelijk’, zoals wethouder Van Houten het formuleerde, veranderen in ‘bespreekbaar’.


  https://www.welzijnveere.nl/