21 febrauri 2024

Informatieavond Woningbouw Grijpskerke

Zet het alvast in uw agenda: donderdagavond 21 maart, aanvang 19:30 uur te Nimmerdor, zal de gemeente Veere ons informeren over de woningbouwplannen in ons dorp. Het gaat dan over de zogenaamde projecten Nimmerdor II en III. Het plan is om eind dit jaar een stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Keuzes kunnen gemaakt worden over levensloopbestendige woningen, starterswoningen, appartementen, huur, koop, e.d.

De gemeente vindt het erg belangrijk, dat de dorpsbewoners meedenken en nodigt deze dan ook uit op 21 maart.  Wil jij geïnformeerd worden en meedenken over de woningbouw in Grijpskerke? Dan zien wij jou graag op 21 maart. Tot dan!

N.B. Begin maart zal de Dorpsraad een flyer in de brievenbus doen bij alle dorpsbewoners, zodat eenieder op de hoogte gebracht wordt van de informatieavond.


Nieuwsbrief Dorpsraad editie 15 december 2023

IN DEZE EDITIE:

1. Verkeersituatie - lange termijn

2. Verkeersituatie - korte termijn

3. Status zendmast
4. Geschenk van de Dorpsraad

5. Groen- en beheergroep

6. Eindejaarswens

Zie voor de volledige nieuwsbrief Nieuwsbrieven.


2 november 2023

Reactieplatform Laadpalen Gemeente Veere

De afdeling duurzaamheid van de gemeente Veere heeft een plankaart voor de geplande plaatsing van laadpalen gepubliceerd. Inwoners inwoners kunnen meedenken over in de toekomst te plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s. Deze informatie staat op https://experience.arcgis.com/.../f3eb2ecad5874407a61584f...

Tot en met zondag 12 november is het mogelijk hierop bij de gemeente te reageren.

13 oktober 2023

Informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 en Ontwikkelkader recreatie

Donderdagavond 12 oktober was wederom een informatiebijeenkomst Programma Wonen en Ontwikkelkader Recreatie georganiseerd door de gemeente Veere, waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. Wij waren erbij!

Tijdens de bijeenkomst over Wonen werd o.a. verteld, op basis van welke criteria er waar en wanneer gebouwd wordt in de gemeente Veere. Het zogenaamde 'toetsingskader'. In de presentatie - klik hier - kunt u de details lezen.

Voor Grijpskerke plant men in fase 1 (2023 t/m 2026) te bouwen aan de Loodholseweg (particulier initiatief van enkele woningen). In Fase 2 (2027 t/m 2030) betekent dit voor ons dorp 60 woningen 'Uitbreiding Nimmerdor II en III'. Dit alles is nog onder voorbehoud, omdat in een raadsvergadering op 8 november dit nog vastgesteld dient te worden.

Duidelijk is geworden, dat de recreatie in de gemeente Veere dusdanige vormen heeft aangenomen, dat het voor bewoners onacceptabel is/wordt. De gemeente Veere onderzoekt hoe men deze voorname inkomstenbron binnen de perken kan houden. Men toonde in een presentatie welke stappen hiertoe ondernomen worden. Klik hier voor de presentatie.


17 september 2023

Vergadering commissie Ruimtelijke Ontwikkeling 11 september

Op 11 september vergaderde de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Veere. Hierbij was er gelegenheid voor bewoners van de gemeente, om hun mening te geven en vragen te stellen. Een aantal personen van de dorpsraad en verkeerscommissie Grijpskerke hebben hiervan gebruik gemaakt. Hun teksten kun je nalezen op onze webpagina verkeer. Tevens kun je via deze link de vergadering terugluisteren.


5 september 2023

Nieuwsbrief Dorpsraad editie 5 september 2023

Er is weer veel nieuws te melden over ons dorp, dat wij hebben opgenomen in een nieuwe editie van de Dorpsraad, met speciale aandacht voor het volgende:

EVALUATIE GVVP 11 SEPTEMBER 2023 OP HET GEMEENTEHUIS, KOMT ALLEN!

Op 16 januari kwam wethouder van Houten ons vertellen dat er de komende jaren tot wel 50% extra verkeer door ons dorp zou komen, boven op de exorbitante hoeveelheden die nu al door onze kern rijden. Daaronder inmiddels ook het intimiderend zwaar vrachtverkeer (12.50 meter en langer) dat sinds 2004 maar liefst is verdrievoudigd.

Behalve uiteraard de Schuitvlotstraat, Hondegemsweg en de direct daaraan liggende wegen wordt zien we in toenemende mate sluipverkeer van bestelbussen/zakelijk verkeer op de nu nog rustige wegen rond het dorp. Bij eventuele “oplossingen” kan het niet anders of ook de Noordkant van ons dorp komt in beeld. Het gaat ons, in de toekomst, dus allemaal aan!

Oorzaak van de problemen die we nu ervaren en in de toekomst nog sterker zullen ervaren is het Gemeentelijk Verkeer -en Vervoersplan (GVVP, 2017) waarin is besloten vrijwel alle verkeer naar de kust over de route Serooskerke-Grijpskerke-Aagtekerke te sturen. Daar valt niet aan te tornen. De uitspraken van wethouder van Houten w.o. “het is niet leuk maar het móet” leidden tot grote onrust en massaal inspreken tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) van de gemeente op 24 januari. Op die datum zou het GVVP geëvalueerd worden.

Samen waren we succesvol. De evaluatie waarvan de verantwoordelijk wethouder Steketee had gemeend dat het een “hamerstuk” zou worden, werd door de commissie aan Steketee teruggegeven: “Volstrekt onvoldoende” was de voltallige mening. Het GVVP zou opnieuw geëvalueerd worden wanneer de wethouder en zijn ambtenaren de evaluatie beter zouden hebben voorbereid.

 

WELNU, HET IS ZOVER

 

Sinds 1 september staat de evaluatie wederom op de agenda en deze vindt plaats op

11 september, Gemeentehuis Veere, Traverse 1, Domburg. Aanvang 19.30uur

De bijbehorende stukken staan op de website van de gemeente en u kunt ze lezen via onderstaande links.

https://veere.raadsinformatie.nl/document/13084459/1/s23b_06884_2_52779_tds

https://veere.raadsinformatie.nl/document/13084458/1/s23b_06885_3_53089_tds

 

Wij roepen u op uw mening te vormen over deze stukken en te beoordelen of er naar ons, als bewoners, is geluisterd. Wij als dorpsraad vinden dat er nog heel wat moet gebeuren voordat we tevreden kunnen zijn.

Wij roepen u op om opnieuw aanwezig te zijn bij de vergadering van 11 september as. Nog beter, wanneer u dat wilt: doe vooral uw zegje. Vertel wat u ervan vindt! Aanmelden voor “inspreken” kan tot as. maandag 12.00 uur bij de griffie: de heer M.Rossen, telefonisch via (0118) 555 173 of per e-mail via griffie@veere.nl

Zie voor de volledige nieuwsbrief Nieuwsbrieven.


26 augustus 2023

LET OP: Wijziging datum Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad stond gepland op 7 september. Echter, op verzoek van de Bazaar commissie hebben wij deze verplaatst naar 5 oktober. Graag tot dan!

Klik hier voor het complete overzicht van de bijeenkomsten.


26 augustus 2023

Status zendmast

MD7 / Vodafone heeft bewoners van Grijpskerke op de hoogte gesteld van het voornemen van de plaatsing van een antennemast in Grijpskerke middels onderstaande brief. Hierin wordt aangegeven dat de locatie nabij de Ravesteinweg 1 als meest geschikt naar voren komt. In de brief staat hoe u de aanvraag omgevingsvergunning kunt inzien en dat er de mogelijkheid is om bezwaar te maken. De brief van MD7/Vodafone kunt u lezen via deze link.


20 augustus 2023

Presentatie Nieuwbouw in Veere

Donderdagavond 13 juli werd de informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 georganiseerd door de gemeente Veere waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. De presentatie is in te zien via deze link.


14 juli 2023

Programma Wonen 2022-2027

Donderdagavond 13 juli werd de informatiebijeenkomst Programma Wonen 2022-2027 georganiseerd door de gemeente Veere waarbij de dorpsraden uit de gemeente waren uitgenodigd. Uiteraard was de dorpsraad Grijpskerke er ook met een afvaardiging.

Doel van de bijeenkomst was om de dorpsraden te informeren over de woningbouwplannen de komende jaren. In 2022 is er door de gemeente reeds input opgehaald bij de dorpsraden, waaruit bleek dat er meer betaalbare woningen moeten komen. Daarnaast werd toen de grote bezorgdheid geuit over de druk van het toerisme op de leefbaarheid en het woonklimaat in de kernen.

Vanuit de landelijke overheid is er een enorme druk om woningen te bouwen. Alle gemeenten dienen met een woonzorgvisie en een huisvestings- of urgentieverordening te komen. In een woonzorgvisie wordt vastgesteld wat er nodig is aan zorg en ondersteuning bij het wonen. In een huisvestings- of urgentieverordening wordt geregeld hoe bepaalde aandachtsgroepen met voorrang een woning kunnen krijgen.

Lees verder>>


9 juli 2023

Nieuwsbrief Dorpsraad editie juli 2023

Er is weer veel nieuws te melden over ons dorp, dat wij hebben opgenomen in een nieuwe editie van de Dorpsraad. Zie Nieuwsbrieven


4 juli 2023

Nieuw: Geef weg-/ruilkast in Grijpskerke

Sinds kort hangt er in Grijpskerke ook een geef weg-/ruilkast. Iedereen die wat wilt delen met elkaar of wat weg wilt geven aan een ander kan hier gebruik van maken.

Adres van het geef weg/ruil kastje: Jacob Catsstraat 13 Grijpskerke


22 mei 2023

Oproep: deel uw ervaringen op de wegen rondom ons dorp

We hebben allemaal eens meegemaakt dat het onveilig was op de wegen rondom en in ons dorp. Of het nu gaat om gevaarlijke kruispunten, oversteekplaatsen, slecht onderhouden wegen, onvoldoende verlichting, te hard rijden of andere risicovolle situaties. Als DRG roepen we u als bewoners op om uw persoonlijke ervaringen met deze gevaarlijke situaties op te schrijven en te sturen aan secretaris@dorpsraadgrijpskerke.nl.

We vragen om zo veel mogelijk details over gebeurtenissen, die u heeft meegemaakt; zoals locatie, datum, tijd en gedetailleerde beschrijving. Hoe meer we kunnen verzamelen, hoe sterker ons pleidooi zal zijn richting de gemeente om de problemen aan te pakken.

Als u uw naam hierbij niet wilt vermelden, kunnen we u verzekeren dat uw anonimiteit gegarandeerd zal zijn. Het belangrijkste is dat uw ervaring wordt opgenomen in een soort van ‘zwartboek’ en dat we alle ervaringen onder de aandacht van de betreffende wethouder kunnen brengen. Dat duidelijk wordt aan welke gevaren we als bewoners steeds worden blootgesteld.

Doe mee en deel uw verhaal! Samen kunnen we opnieuw een krachtig signaal afgeven.


15 mei 2023

'Korte termijn' verkeersproblematiek bijeenkomst

De kortetermijnoplossing die wethouder Van Houten voor ogen heeft, zo bleek op de bijeenkomst op 8 mei in Nimmerdor, zijn vooral oplossingen/voorstellen voor het doorstroomprobleem. Deze bijeenkomst, belegd zonder medeweten van de DRG, was niet wat de DRG bedoelde met de korte termijn. Dat was het gesprek met de bewoners over wat zíj ervaren als de grootste problemen in en rond het dorp. Met dat doel had de DRG bewoners uitgenodigd om hierover mee te praten. Om te overleggen over tal van verbeteronderwerpen die ons dorp aangaan, naar aanleiding van een in 2021 gelopen schouw met toenmalig wethouder Wisse. Onderwerpen die op korte termijn konden worden aangepakt en uiteraard ook veel met de verkeersproblematiek in en rond het dorp te maken hebben.

Tot onze verbazing heeft de wethouder op eigen initiatief deze klankbordgroep omgedoopt tot een participatiegroep, exclusief gericht op de doorstroomproblematiek voor de korte termijn. Met name op het realiseren van een stuk fietspad langs de Hondegemsweg. Voor andere onderwerpen moet een aparte afspraak gemaakt worden en het is maar de vraag of daar geld voor is.

Lees verder>>


11 mei 2023

Bezoek fractie PvdA/GL en SGP

8 mei j.l. waren de eerste fracties aan de beurt om als DRG mee in gesprek te gaan over de verekeersproblematiek: die van de PvdA/GrLinks en de SGP. De fractie van de PvdA/GrL erkende dat de verkeersdruk in Grijpskerke onaanvaardbaar hoog is en dat er opnieuw moet worden nagedacht over de uitgangspunten van het GVVP. Men had zich goed ingelezen en was onder de indruk van de uitgebreide analyse van problemen, zoals gemaakt door de speciale verkeerscommissie van de DRG. Ons uitgangspunt ‘streven naar een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van het verkeer op Walcheren’ sprak hen aan. De SGP-fractie, bij monde van Jaap Melse had zich helemaal niet ingelezen, “begrijpt de bezorgdheid van de bewoners”, maar benadrukt dat ‘’we met elkaar vooral moeten praten over kortetermijnoplossingen” en daar is wethouder Van Houten toch mee bezig”, zo benadrukte hij steeds. Dat zou voldoende moeten zijn. De enige opening kwam bij monde van de opmerking van een fractielid, dat als de aannames van de verkeerscijfers uit het GVVP niet juist zijn gebleken, er misschien een mogelijkheid is om hierover nog eens te praten. Dat die aannames niet juist zijn gebleken, is inmiddels overtuigend aangetoond.

Alle fracties zijn aangeschreven en tot nu hebben we een afspraak kunnen maken met de fracties van de CDA, VVD, D66 en HVV.

Wij houden u op de hoogte!


8 mei 2023

Resultaat openbare vergadering Dorpsraad 24 april

Dit waren de afspraken die we als Dorpsraad Grijpskerke (DRG) maakten met de talloze aanwezigen op de drukbezochte openbare vergadering van 24 april j.l.:

Hoe verder:

  • Minder verkeer door Grijpskerke
  • Gemeente komt terug van een aantal punten in het GVVP
  • Eerlijke herverdeling verkeersaanbod en -druk op heel Walcheren
  • Geen asfalt erbij
  • Veilig verkeer voor heel Walcheren op basis van een integraal plan én geschikte wegen

De DRG gaat met uw steun in gesprek met de gemeente om de genoemde punten te realiseren. Tegelijkertijd praten we als DRG met de gemeente over oplossingen voor de nu al ervaren verkeersproblematiek in heel Grijpskerke. Alle informatie en doortimmerde bevindingen die gedeeld werden met de bewoners zijn terug te vinden op de website: www.dorpsraadgrijpskerke.nl. De beslissing om besluiten uit het Gemeentelijke Verkeer- en VervoersPlan (het GVVP 2017) als onherroepelijk te beschouwen, kan uiteindelijk alleen door de leden van de gemeenteraad worden herzien. Vandaar dat de DRG afspraken maakt met alle fracties van de raad. Daarbij is uitgangspunt dat de problemen in Grijpskerke niet gezien kunnen worden als een doorstromingsprobleem, maar als een aan te pakken verkeersoverlastprobleem. Het ‘onherroepelijk’, zoals wethouder Van Houten het formuleerde, veranderen in ‘bespreekbaar’.


13 mei 2023

Donatie bankje begraafplaats

Van een van onze dorpsbewoners en Welzijn Veere kregen wij als Dorpsraad de vraag, of wij iets konden betekenen qua mogelijkheden voor een extra bankje bij de begraafplaats. De Dorpsraad heeft dit verzoek neergelegd bij de gemeente Veere, die zei hierin niets te kunnen betekenen. Vervolgens hebben wij als Dorpsraad besloten een bankje te doneren.  


  https://www.welzijnveere.nl/