Zie ook voor informatie van de Gemeente Veere over het thema 'Verkeer Grijpskerke'.

17 september 2023

Vergadering commissie Ruimtelijke Ontwikkeling 11 september

Op 11 september vergaderde de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Veere. Hierbij was er gelegenheid voor bewoners van de gemeente, om hun mening te geven en vragen te stellen. Een aantal personen van de dorpsraad en verkeerscommissie Grijpskerke hebben hiervan gebruik gemaakt. Hieronder de tekst uitgeschreven. Tevens kun je via deze link de vergadering terugluisteren.

Duidelijk is geworden, dat het laatste woord over het verkeer door Grijpskerke nog lang niet gezegd is en dit voorlopig zeer hoog op de prioriteitenlijst blijft staan van de Dorpsraad.

Dick van Houwelingen

Ada de Waard

Nellie Couwenbergh

Leen Maas


15 mei 2023

'Korte termijn' verkeersproblematiek bijeenkomst

De kortetermijnoplossing die wethouder Van Houten voor ogen heeft, zo bleek op de bijeenkomst op 8 mei in Nimmerdor, zijn vooral oplossingen/voorstellen voor het doorstroomprobleem. Deze bijeenkomst, belegd zonder medeweten van de DRG, was niet wat de DRG bedoelde met de korte termijn. Dat was het gesprek met de bewoners over wat zíj ervaren als de grootste problemen in en rond het dorp. Met dat doel had de DRG bewoners uitgenodigd om hierover mee te praten. Om te overleggen over tal van verbeteronderwerpen die ons dorp aangaan, naar aanleiding van een in 2021 gelopen schouw met toenmalig wethouder Wisse. Onderwerpen die op korte termijn konden worden aangepakt en uiteraard ook veel met de verkeersproblematiek in en rond het dorp te maken hebben.

Tot onze verbazing heeft de wethouder op eigen initiatief deze klankbordgroep omgedoopt tot een participatiegroep, exclusief gericht op de doorstroomproblematiek voor de korte termijn. Met name op het realiseren van een stuk fietspad langs de Hondegemsweg. Voor andere onderwerpen moet een aparte afspraak gemaakt worden en het is maar de vraag of daar geld voor is.

Het is een wat verwarrende discussie; korte en lange termijn lopen wat door elkaar en iedereen wil het achterstallige onderhoud in het dorp op een aantal gebieden snel aanpakken en zeker ook verkeersveiligheidsmaatregelen. Dit staat allemaal in de schouw (december 2021 en te vinden op de website van de DRG). Hoog op het prioriteitenlijstje staat de kruising Hondegemseweg/Catsstraat. Maar waarom niet in aansluiting daarop de Catsstraat zelf, de Noordstraat, bijvoorbeeld. Er ontstond op 8 mei de indruk dat opnieuw niet naar de bewoners geluisterd wordt. Het onderwerp waarover gesproken kan worden ligt vast. De bewoners mogen wat details in de marge bespreken. Het voorgekookte onderwerp betreft voornamelijk het doortrekken van het fietspad van de Hondegemseweg naar de kruising Middelburgseweg/Schuitvlotstraat en een oversteekplaats ter hoogte van de Boumanstraat. Daar is geld voor gereserveerd en subsidie ontvangen: € 100.000 subsidie en wethouder Van Houten heeft in een dorpsraadvergadering verklaard, dat er door de gemeente € 700.000 is gereserveerd. De vraag of bewoners dit een goed idee vinden, is niet gesteld. We hebben de indruk dat een groot aantal bewoners nogal sceptisch staat tegenover deze ‘oplossing’ en andere prioriteiten heeft.

Dit lijkt veel op de aanpak van de lange termijn verkeerproblematiek: het idee van de gemeente is opnieuw dat alleen meegepraat mag worden binnen een kader dat vaststaat. Dat kader is het GVVP (onherroepelijk) en het fietspad (daar is nu eenmaal geld voor). De DRG beschouwt dit niet als participatie.

De DRG heeft in reactie hierop een brief naar wethouder Van Houten geschreven - met afschrift aan het college - dat ze het niet eens is met deze aanpak. Dit mede in het licht van de openbare vergadering van 24 april.


25 april 2023

Onderstaand bericht is opgeschreven door Emile Calon, verslaggever van de PZC en met zijn toestemming overgenomen.

Conclusie uit onderzoek in opdracht van dorpsraad Grijpskerke

‘Verkeersveiligheid is verkwanseld’

De gemeente Veere heeft de afgelopen jaren de verkeersveiligheid van Grijpskerke verkwanseld. Dat is de strekking van een onderzoek in opdracht van de dorpsraad.

Grijpskerke hoort een verkeersluwe kern te zijn, zo staat in de officiële stukken van de gemeente. De praktijk is echter anders. Elke dag rijden vele duizenden auto’s door het dorp. In het toeristenseizoen gaat het om aantallen die volgens de officiële normen daar nooit mogen rijden. Dat heeft te maken met de officiële indeling van de wegen door de overheid waardoor routeplanners automobilisten adviseren via Grijpskerke te rijden als iemand bijvoorbeeld uit Aken komt en in Domburg wil zijn.

Volgens de Wegencategorisering Walcheren mogen er binnen de bebouwde kom maximaal zesduizend auto’s per dag door Grijpskerke rijden. De praktijk wijst echter uit dat er in de zomermaanden meer dan het dubbele rijdt. Onaanvaardbaar, aldus het onderzoek.

Het onderzoek kwam maandagavond tijdens een druk bezochte bijeenkomst van de dorpsraad ter sprake. De dorpsraad had de bijeenkomst belegd om de bewoners bij te praten over het onderzoek en de eigen bevindingen. Want de leden van de dorpsraad en een speciale verkeerswerkgroep zijn de afgelopen weken in alle openbare stukken gedoken om precies te weten te komen hoe het komt dat hun dorp nu te maken heeft met zo veel verkeersoverlast.

Een van de conclusies is dat in het verleden er in hun dorp door de gemeente niet of onvoldoende gezocht is naar hoe de inwoners denken over verkeersmaatregelen. Lange tijd kende Grijpskerke namelijk geen dorpsraad of een ondernemersvereniging. Daardoor werd er met name over hen beslist zonder dat inwoners gevraagd werd wat ze zelf vonden. Zo stuitte Leen Maas van de verkeerswerkgroep tijdens zijn zoektocht op de uitspraak van een gemeentebestuurder: ‘We hebben niets gehoord uit het dorp. In Grijpskerke doen ze toch niet moeilijk’. Hij stelde duidelijk dat hij bijna van zijn stoel van verbazing viel toen hij die uitspraak hoorde. Tegelijkertijd hield hij de ruim honderd aanwezigen voor dat het een belangrijke les is. ,,We moeten van ons laten horen.”

Een aantal jaren geleden koos de gemeente er samen met provincie en waterschap bewust voor een verkeersbeleid waarbij de kustdorpen worden gevrijwaard van doorgaand verkeer. Daardoor worden veel auto’s via Grijpskerke naar de kust gestuurd. Dat zorgt ervoor dat in een plaats als Domburg maximaal 3100 auto’s per dag rijden, aldus het onderzoek. ,,En het gaat daar om bestemmingsverkeer”, benadrukte Maas. ,,Dus maar een fractie van de 12.000 auto’s die zomers dagelijks door Grijpskerke rijden.”

Verkeersaanbod

Ook stelde hij dat de wegen naar Grijpskerke en in het dorp niet voldoen aan de officiële normen. Zo zijn ze niet duurzaam veilig ingericht, terwijl dat gezien het aantal auto’s dat daar rijdt wel zou moeten. Dat heeft gevolgen voor alle mensen die over die wegen rijden. Maas: ,,Ze worden bewust over onveilige wegen naar en van de kust gestuurd.”

De dorpsraad wil nu met de gemeente praten over maatregelen om ervoor te zorgen dat het veiliger wordt in Grijpskerke. Zo moeten er maatregelen genomen worden zodat er minder verkeer door Grijpskerke rijdt. Dat kan door het verkeersaanbod beter te verdelen waardoor het wel in andere dorpen drukker kan worden. Een andere belangrijke eis is dat er geen extra asfalt wordt aangelegd.

Tijdens de bijeenkomst pleitte een inwoner om grenzen te stellen aan het toerisme om zo de verkeersdrukte te verminderen. Daar bleek absoluut geen meerderheid voor te zijn.


18 april 2023

Meetgegevens verkeer

Hondegemseweg

Onderstaande aantallen komen aangevuld met de Middelburgseweg/Loodholseweg/Oostkapelseweg ook door de kern Grijpskerke. Hoe ziet het plaatje voor 2035 er uit? Uitbreiding recreatie in de kust! Recreatievoorziening zuidkant Veerse Meer (5000 bedden)? Autonome groei? Uitbreiding toerisme in kustgebied en spreiding over het jaar – van caravan (seizoen) naar chalet (heel jaar).

 

Onderstaande 2 grafieken betreffen  alle verkeer gemiddeld per etmaal. Laatste jaren is de curve iets afgevlakt (Corona-effect?/hybride werken). Dit meldt de provincie in de begeleidende brief bij de ruwe data. Aantallen zullen weer oplopen.

Onderstaande grafiek betreft gemiddeld zwaar verkeer, groeiend in golven. Waarschijnlijk toeristen (campers/vouwwagens), bestelbussen, agrarische voertuigen. Duidelijke pieken in de zomer. Geen pieken in de oogstmaanden. Er is alleen gemeten op lengte, niet op gewicht dus hier zitten ook zware agrarische voertuigen bij.

Onderstaande grafiek betreft zwaar vrachtverkeer/bevoorrading, min of meer lineair groeiend. De ”dip” in 2014 heeft waarschijnlijk te maken met de aanleg van de voorrangsbocht op de Schuitvlotstraat/kruising Middelburgseweg. Voor de “piek” in 2019 is nog geen verklaring gevonden. Waarschijnlijk een bouwproject ergens op Walcheren.

Onderstaande grafiek betreft fietsverkeer. Verklaarbare pieken in de zomer. Nauwelijks gegroeid t.o.v. wegverkeer.

Onderstaande grafieken betreffen respectievelijk 'uit de kern' en 'naar de kern toe'. 

'Uit de kern': Snelheden in blokken van 10 km/uur, 18.5% rijdt te hard. Meer dan 1 op de 20 voertuigen rijdt tussen de 90 en 100 km/uur. 1.2% rijdt al tussen de 100 en 110 km/uur. Er is geen rekening gehouden met files/afremming in drukke perioden, het betreft steeds gemiddelden. Dus de pieksnelheden liggen veel hoger. Pleit voor handhaving?

'Naar de kern': 16.5 % rijdt te hard. Bijna 1 op de 20 voertuigen rijdt tussen de 90 en 100km/uur


10 maart 2023

Informatieavond GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan)

Het GVVP werd ingeleid door de drukbezochte gemeentelijke informatieavond op 16 januari jl. in Nimmerdor. Onderwerp: de toenemende verkeersdrukte in en rond Grijpskerke, met name door de verwachte grote toename van het toeristenverkeer naar de kustkernen. Heel veel moet zich door het groene hart van Walcheren persen. “Niet leuk, maar dat is nu eenmaal zo”, zei de kernwethouder van Grijpskerke Ruud van Houten. Na de verwerkte schrik en een oproep van de Dorpsraad leidde dat op maandag 23 januari jl. tot maar liefst 14 insprekers bij de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Veere, die het GVVP die avond procesmatig zou evalueren. Dit betekent niet inhoudelijk, maar controle of aan alle voorwaarden voor het proces van invoering was voldaan. Die evaluatie moet opnieuw, besliste de raad en wethouder Steketee moet zijn huiswerk overdoen. Wanneer dat zal gebeuren gaan we scherp in de gaten houden. De insprekers leverden zinnige bijdragen, waarvoor dank!

HET VERVOLG

De Dorpsraad nam zich voor om de inhoud van het GVVP nog eens kritisch onder de loep te nemen met als uitgangspunt: is het mogelijk de gemeenteraad ertoe te bewegen het verkeer beter te verdelen over het eiland, bij voorkeur zonder extra asfalt. Daar is de denktank (2 leden van de dorpsraad en 5 min of meer deskundige dorpsbewoners) druk mee bezig en zal u op enig moment – uiterlijk april – uitnodigen voor een informatieavond over de bevindingen. Nodeloos te zeggen dat we ons best doen de juiste argumenten te vinden om het GVVP inhoudelijk aan te passen, maar dat het de gemeenteraad is die beslist. Dit vanuit het uitgangspunt: gezag is en moet redelijkerwijs betwistbaar zijn en niet geschoten, altijd mis. Overigens: een ecoloog zou in deze groep nog zeer welkom zijn.

Een ander doel van de informatieavond van 16 januari: de bewoners inlichten over een participatietraject om de mogelijke oplossingen/scenario’s voor de toegenomen verkeersdrukte te onderzoeken in een participatiegroep met inwoners. Let wel: dit is een door de gemeente opgezet/gepland traject. Dat kan van start gaan als de gemeenteraad daarvoor de goedkeuring geeft na hernieuwde bespreking van het GVVP in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Dit is een op basis van de participatienota van wethouder Van Houten vastgesteld traject. Zoals al gezegd, we hebben nog geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer dit staat te gebeuren. Waarschijnlijk half april.

Daarnaast werd de Dorpsraad de dag na de informatieavond gebeld door wethouder Van Houten om te komen praten. Men was toch wel enigszins geschrokken van de ontstane commotie.

Uit dat gesprek – gevoerd door Fred London en Arja Boogaard – kwam het idee van een klankbordgroep: een groep inwoners, die vanuit hun perspectief, zich zou buigen over de nodige verkeersmaatregelen in het dorp, een soort burgerinitiatief. Om die reden zijn in het hele dorp flyers verspreid. Daarin vroegen we u zich, zonder verdere verplichtingen, aan te melden voor de nieuwsbrief van de Dorpsraad. Ook of u wilt meedenken over oplossingen om op korte termijn de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Dat is dus een ander traject dan het lange termijn participatietraject van de wethouder en staat in principe los van het GVVP. Deze groep heeft geen enkele andere status dan met inwoners bespreken wat nu écht op korte termijn goede verkeers- en veiligheidsmaatregelen kunnen zijn. Wethouder Van Houten heeft in de laatste dorpsraadvergadering toegezegd dat er budget is voor dergelijke maatregelen. Het heeft dus zin er over te praten. Maar de deelnemers aan deze groep hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die aan de uiteindelijke participatiegroep, die scenario’s voor de lange termijn gaat bespreken. En ook hier geldt: het is niet deze groep die beslist, maar uiteindelijk de gemeenteraad.

We hebben op de flyer veel reacties gekregen, er zijn nu meer dan 200 abonnees op de nieuwsbrief en inmiddels zo’n 100 leden van de Vereniging Dorpsraad Grijpskerke. Daarnaast zijn er 25 dorpsgenoten die aangeven dat ze actief willen meedenken. Geweldig en hartelijk dank! Het is goed om te merken dat we als inwoners solidair zijn en samen willen streven naar een mooi en veilig dorp. Wat gaan we daar nu mee doen? Dit wordt opgepakt door Arja Boogaard en Fred London (namens de Dorpsraad). Samen met een ambtenaar van de Gemeente Veere zullen zij uit al deze aanmeldingen een uitgebalanceerde klankbordgroep gaan vormen, die gaat kijken naar de maatregelen die op korte termijn genomen zouden kunnen worden.

 

Om het GVVP te lezen, klik hier.


23 januari 2023

Raadsvergadering Ruimtelijke Ordering gemeente Veere

23 januari was er een raadsvergadering met betrekking tot de verkeerssituatie in en rondom Grijpskerke. Hiervan is een videoverslag welke je hieronder kunt terugzien.