Zie ook voor informatie van de Gemeente Veere over het thema 'Verkeer Grijpskerke'.

4 april 2024 (aangevuld 23 april)

Reacties verkeersbijeenkomst 4 april

Hierbij een reactie naar aanleiding van de bijeenkomst in Grijpskerke dd 4 april 2024.

 

GVVP 2017 en verder

Het was goed te horen van de wethouder dat de gemeente nu uitgaat van een ‘blanco vel’ en dat de uitgangspunten worden gevormd door hetgeen vanuit het dorp is/wordt aangedragen. Dus niet (meer) vanuit de gemaakte keuzes in het GVVP 2017.  Heel bemoedigend want de wethouder (van Houten) heeft eerder steeds gezegd dat wordt vastgehouden aan het GVVP (met de kanttekening dat het te onderzoeken gebied voor mogelijke oplossingen wordt uitgebreid).

Het GVVP is in 2017 vastgesteld aan de hand van de toen geldende uitgangspunten en volgens mij ook zonder inbreng vanuit het dorp Grijpskerke. De keuze uit twee varianten was een weg door het Middengebied van Walcheren (Grijpskerke dus). Echter in het GVVP stond ook de afspraak dat zou worden geëvalueerd na een jaar of 5 (dacht ik). Dit is vorig jaar besproken in de Gemeenteraad (en overigens ook in een bijeenkomst in het voorjaar 2023 in Grijpskerke). De gemeenteraad heeft de wethouder teruggestuurd om inderdaad de evaluatie (alsnog) uit te voeren. Voor zover ik weet is het resultaat geweest dat zou worden vastgehouden aan het GVVP.  Eens te meer was Grijpskerke dus blij dat de wethouder op 4 april aangaf dat vanaf nu wordt uitgegaan van een blanco situatie! Overigens is inmiddels volstrekt duidelijk (geworden) dat de uitgangspunten van het GVVP compleet achterhaald zijn (en misschien waren ze dat eigenlijk ook al in 2017… In ieder geval veel eerder dan 2024). Daarbij is ook belangrijk te weten dat de gemeente de trekker is van het proces ‘Noordwestroute’.

 

Wat mij zorgen baart is dat het GVVP 2017 het product is van niet alleen de gemeente Veere maar ook van de andere wegbeheerders (Waterschap en Provincie) en die moeten neem ik aan instemmen met wat de gemeente (trekker Noord-Westroute) straks voorstelt. Ik zal proberen duidelijk te maken waar mijn zorgen zitten.  

Op 4 april is gezegd dat men de uitkomsten van het hele proces dat nu loopt (t.z.t.) zal bespreken in het ‘overhedenoverleg’ (Gemeente Veere, het Waterschap en de Provincie). Ook werd gezegd dat er eerst wel consensus moet worden gezocht qua oplossing, het gaat immers om meerdere dorpen. Dat is waar, maar verreweg de grootste pijn ligt in Grijpskerke. Dat is naar mijn overtuiging ook geen discussiepunt. Omdat gerust kan worden aangenomen dat het verkeersaanbod de komende jaren alleen nog maar zal toenemen, zullen de ‘lasten’ dus gespreid moeten worden. Een (her)verdeling van de verkeersoverlast betekent simpel dat de grote overlast in Grijpskerke minder wordt en dat andere dorpen (meer) overlast gaan krijgen. Gedeelde smart dus. Hoe sterk gaat de gemeente dat  gegeven ‘promoten’ richting andere dorpen? Hoe sterk kan de gemeente inzetten in het ‘overhedenoverleg’? Hoe zwaarwegend is de visie van de gemeente (de trekker van de Noordwestroute) in laatstgenoemd overleg? NB: het is mij bekend dat er al langer overleg gaande is tussen de gemeente en de wegbeheerders, maar de richting hiervan is mij volledig onbekend. Daarom maak ik mij toch zorgen over wat de opmerking van de wethouder (uitgaan van een ‘blanco vel’) nu eigenlijk waard is. Wordt vanuit de gemeente de problematiek scherp neergezet (duidelijk maken dat sprake is van onjuiste of al lang achterhaalde cijfers waarop het GVVP is gebaseerd waardoor eerder gemaakte keuzes ook niet de juiste keuzes zijn.  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald). Of wordt Grijpskerke met deze opmerking in slaap gesust en wordt er in de tussentijd door de gemeente en de wegbeheerders simpelweg toegewerkt naar ‘alle verkeer via het Middengebied van Walcheren’? Mijn twijfel wordt overigens ook gevoed door de inhoud van het Mobiliteitsplan Domburg waarbij sprekers van de gemeente (Paulien Dirks en wethouder van Houten) nauw betrokken zijn. De richting van dit plan is immers afwaarderen Domburgseweg naar Oostkapelle en opwaarderen Roosjesweg? Betekent deze richting uiteindelijk ook niet simpelweg hetzelfde, namelijk ‘alle verkeer door het Middengebied’?

Anders gezegd: “We doen echt ons best. We doen aan participatie van de inwoners (verplicht?), maar als uiteindelijk toch blijkt dat de enige oplossing van de verkeersproblematiek is om alle verkeer door het Middengebied te sturen, ja dan moeten we daarin mee”. Ook al wordt er op dit moment al vanuit een tweede spoor van het project ‘Noordwestroute’ de route uitgestippeld naar een rondweg dichtbij Grijpskerke / dwars door het Middengebied van Walcheren…… Is het voorgaande alleen een ‘boze droom’ of wordt het toch werkelijkheid?


Noot: Een hartenkreet in  zwart-wit….
Domburg is ontwikkeld tot een heel drukke badplaats. En dit geldt min of meer ook voor de hele kust van de gemeente. Elke weldenkende Domburger (en ook veel van de inwoners van de andere kustplaatsen) met de mogelijkheid tot een vakantiewoning, heeft een vakantiewoning. En anders wel een vakantiegarage. Kortom, aan de kust ligt het grootste deel van de lusten. Maar hoe de graag geziene toeristen in Domburg en omgeving komen, dat is niet de zorg van de inwoners van Domburg en omgeving… Aan de andere kant moet volgens mij het beleid van de gemeente worden bijgestuurd als het gaat om de hoeveelheid toeristen. En dat is men van plan, toch? Als ik de wethouder 4 april hoor zeggen dat de grootste drukte van toeristen komt van particuliere ‘vakantiewoningen’ en niet van de hotels en parken, dan raakt het tijd dat hier daadkrachtig(er) op wordt gestuurd. Dat is meer dan “we zetten hierop in, we zijn er mee bezig”. ‘Vol is vol’, waar heb ik dat meer gehoord…. Dat de wethouder 4 april ook verwees naar vaststaand beleid van eerdere jaren (Dormio, Roompot, KPN), dan heb je inderdaad te maken met wat in het verleden is besloten, maar nu alsjeblieft niet dezelfde fouten maken als in het verleden (een besluit een week laten liggen, niet handhaven, zigzagbeleid). Dan komen we er dus niet.

 

Voordat ik afsluit met de standpunten van ‘het dorp’ Grijpskerke (zoals ik die heb opgepakt) en enkele actiepunten op korte termijn, wil ik benadrukken dat bij de bijeenkomst in Grijpskerke (4-4-2024) vanuit de Gemeente Veere heel duidelijk verwachtingen zijn gewekt naar de inwoners van Grijpskerke. Hiermee doel ik op de nieuwe start: ‘uitgaan van een blanco situatie’. Nu komt het erop aan deze verwachtingen ook waar te maken.

 

Standpunten Grijpskerke in een nutshell 

-Grote verkeersstroom door Grijpskerke beperken. Op korte termijn minimaal verlichten, zo mogelijk spreiden verkeersaanbod over meerdere routes. Op langere termijn een structurele oplossing bereiken.

-Behouden van (dus niet verder aantasten) van het groene middengebied. Geen hoofdroute richting Aagtekerke en Domburg voor alle verkeer. Het platteland van midden-Walcheren haar huidige waarde laten behouden, want die is immers ook van waarde voor het toerisme (fietsroutes ed) en de economie in de gemeente!

 

Aandachtspunten (actiepunten op korte termijn) 

-De inventarisatie van de korte termijn oplossingen zoals die zijn toegelicht gisteravond actief oppakken en uitvoeren.

-De mogelijkheden nagaan om het verkeersaanbod te spreiden. Wellicht zijn er “ICT”-gebaseerde mogelijkheden waardoor het verkeersaanbod voor Walcheren Noord (Vrouwenpolder) deels via Noord-Beveland gaat rijden, het verkeersaanbod voor Walcheren West (Meliskerke Zoutelande, Westkapelle) via de A58 Vlissingen gaat rijden (want nu rijden er bijvoorbeeld veel auto’s voor Meliskerke via Grijpskerke, dat is in de bijeenkomst van 4 april ook wel gebleken).

-Nagaan of de invoering op grotere schaal van éénrichtingsverkeer op de ‘toeleidende’ wegen in de gemeente van nut zou kunnen zijn. De spreiding van het verkeer als gevolg daarvan zou de grote overlast voor Grijpskerke al op korte(re) termijn kunnen verlichten.

 

Met vriendelijke groet

Wim Allaart, een bezorgde inwoner van Grijpskerke


4 april 2024

Reactie bespreekstuk Gebiedsontsluitingswegen 30 km/u


17 maart 2024

Reactie van de Dorpsraad op het onderzoek GOW30

Reactie Op Onderzoek GOW 30 Lm 2
PDF – 11,1 MB 26 downloads

17 september 2023

Vergadering commissie Ruimtelijke Ontwikkeling 11 september

Op 11 september vergaderde de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Veere. Hierbij was er gelegenheid voor bewoners van de gemeente, om hun mening te geven en vragen te stellen. Een aantal personen van de dorpsraad en verkeerscommissie Grijpskerke hebben hiervan gebruik gemaakt. Hieronder de tekst uitgeschreven. Tevens kun je via deze link de vergadering terugluisteren.

Duidelijk is geworden, dat het laatste woord over het verkeer door Grijpskerke nog lang niet gezegd is en dit voorlopig zeer hoog op de prioriteitenlijst blijft staan van de Dorpsraad.

Dick van Houwelingen

Ada de Waard

Nellie Couwenbergh

Leen Maas


15 mei 2023

'Korte termijn' verkeersproblematiek bijeenkomst

De kortetermijnoplossing die wethouder Van Houten voor ogen heeft, zo bleek op de bijeenkomst op 8 mei in Nimmerdor, zijn vooral oplossingen/voorstellen voor het doorstroomprobleem. Deze bijeenkomst, belegd zonder medeweten van de DRG, was niet wat de DRG bedoelde met de korte termijn. Dat was het gesprek met de bewoners over wat zíj ervaren als de grootste problemen in en rond het dorp. Met dat doel had de DRG bewoners uitgenodigd om hierover mee te praten. Om te overleggen over tal van verbeteronderwerpen die ons dorp aangaan, naar aanleiding van een in 2021 gelopen schouw met toenmalig wethouder Wisse. Onderwerpen die op korte termijn konden worden aangepakt en uiteraard ook veel met de verkeersproblematiek in en rond het dorp te maken hebben.

Tot onze verbazing heeft de wethouder op eigen initiatief deze klankbordgroep omgedoopt tot een participatiegroep, exclusief gericht op de doorstroomproblematiek voor de korte termijn. Met name op het realiseren van een stuk fietspad langs de Hondegemsweg. Voor andere onderwerpen moet een aparte afspraak gemaakt worden en het is maar de vraag of daar geld voor is.

Het is een wat verwarrende discussie; korte en lange termijn lopen wat door elkaar en iedereen wil het achterstallige onderhoud in het dorp op een aantal gebieden snel aanpakken en zeker ook verkeersveiligheidsmaatregelen. Dit staat allemaal in de schouw (december 2021 en te vinden op de website van de DRG). Hoog op het prioriteitenlijstje staat de kruising Hondegemseweg/Catsstraat. Maar waarom niet in aansluiting daarop de Catsstraat zelf, de Noordstraat, bijvoorbeeld. Er ontstond op 8 mei de indruk dat opnieuw niet naar de bewoners geluisterd wordt. Het onderwerp waarover gesproken kan worden ligt vast. De bewoners mogen wat details in de marge bespreken. Het voorgekookte onderwerp betreft voornamelijk het doortrekken van het fietspad van de Hondegemseweg naar de kruising Middelburgseweg/Schuitvlotstraat en een oversteekplaats ter hoogte van de Boumanstraat. Daar is geld voor gereserveerd en subsidie ontvangen: € 100.000 subsidie en wethouder Van Houten heeft in een dorpsraadvergadering verklaard, dat er door de gemeente € 700.000 is gereserveerd. De vraag of bewoners dit een goed idee vinden, is niet gesteld. We hebben de indruk dat een groot aantal bewoners nogal sceptisch staat tegenover deze ‘oplossing’ en andere prioriteiten heeft.

Dit lijkt veel op de aanpak van de lange termijn verkeerproblematiek: het idee van de gemeente is opnieuw dat alleen meegepraat mag worden binnen een kader dat vaststaat. Dat kader is het GVVP (onherroepelijk) en het fietspad (daar is nu eenmaal geld voor). De DRG beschouwt dit niet als participatie.

De DRG heeft in reactie hierop een brief naar wethouder Van Houten geschreven - met afschrift aan het college - dat ze het niet eens is met deze aanpak. Dit mede in het licht van de openbare vergadering van 24 april.


25 april 2023

Onderstaand bericht is opgeschreven door Emile Calon, verslaggever van de PZC en met zijn toestemming overgenomen.

Conclusie uit onderzoek in opdracht van dorpsraad Grijpskerke

‘Verkeersveiligheid is verkwanseld’

De gemeente Veere heeft de afgelopen jaren de verkeersveiligheid van Grijpskerke verkwanseld. Dat is de strekking van een onderzoek in opdracht van de dorpsraad.

Grijpskerke hoort een verkeersluwe kern te zijn, zo staat in de officiële stukken van de gemeente. De praktijk is echter anders. Elke dag rijden vele duizenden auto’s door het dorp. In het toeristenseizoen gaat het om aantallen die volgens de officiële normen daar nooit mogen rijden. Dat heeft te maken met de officiële indeling van de wegen door de overheid waardoor routeplanners automobilisten adviseren via Grijpskerke te rijden als iemand bijvoorbeeld uit Aken komt en in Domburg wil zijn.

Volgens de Wegencategorisering Walcheren mogen er binnen de bebouwde kom maximaal zesduizend auto’s per dag door Grijpskerke rijden. De praktijk wijst echter uit dat er in de zomermaanden meer dan het dubbele rijdt. Onaanvaardbaar, aldus het onderzoek.

Het onderzoek kwam maandagavond tijdens een druk bezochte bijeenkomst van de dorpsraad ter sprake. De dorpsraad had de bijeenkomst belegd om de bewoners bij te praten over het onderzoek en de eigen bevindingen. Want de leden van de dorpsraad en een speciale verkeerswerkgroep zijn de afgelopen weken in alle openbare stukken gedoken om precies te weten te komen hoe het komt dat hun dorp nu te maken heeft met zo veel verkeersoverlast.

Een van de conclusies is dat in het verleden er in hun dorp door de gemeente niet of onvoldoende gezocht is naar hoe de inwoners denken over verkeersmaatregelen. Lange tijd kende Grijpskerke namelijk geen dorpsraad of een ondernemersvereniging. Daardoor werd er met name over hen beslist zonder dat inwoners gevraagd werd wat ze zelf vonden. Zo stuitte Leen Maas van de verkeerswerkgroep tijdens zijn zoektocht op de uitspraak van een gemeentebestuurder: ‘We hebben niets gehoord uit het dorp. In Grijpskerke doen ze toch niet moeilijk’. Hij stelde duidelijk dat hij bijna van zijn stoel van verbazing viel toen hij die uitspraak hoorde. Tegelijkertijd hield hij de ruim honderd aanwezigen voor dat het een belangrijke les is. ,,We moeten van ons laten horen.”

Een aantal jaren geleden koos de gemeente er samen met provincie en waterschap bewust voor een verkeersbeleid waarbij de kustdorpen worden gevrijwaard van doorgaand verkeer. Daardoor worden veel auto’s via Grijpskerke naar de kust gestuurd. Dat zorgt ervoor dat in een plaats als Domburg maximaal 3100 auto’s per dag rijden, aldus het onderzoek. ,,En het gaat daar om bestemmingsverkeer”, benadrukte Maas. ,,Dus maar een fractie van de 12.000 auto’s die zomers dagelijks door Grijpskerke rijden.”

Verkeersaanbod

Ook stelde hij dat de wegen naar Grijpskerke en in het dorp niet voldoen aan de officiële normen. Zo zijn ze niet duurzaam veilig ingericht, terwijl dat gezien het aantal auto’s dat daar rijdt wel zou moeten. Dat heeft gevolgen voor alle mensen die over die wegen rijden. Maas: ,,Ze worden bewust over onveilige wegen naar en van de kust gestuurd.”

De dorpsraad wil nu met de gemeente praten over maatregelen om ervoor te zorgen dat het veiliger wordt in Grijpskerke. Zo moeten er maatregelen genomen worden zodat er minder verkeer door Grijpskerke rijdt. Dat kan door het verkeersaanbod beter te verdelen waardoor het wel in andere dorpen drukker kan worden. Een andere belangrijke eis is dat er geen extra asfalt wordt aangelegd.

Tijdens de bijeenkomst pleitte een inwoner om grenzen te stellen aan het toerisme om zo de verkeersdrukte te verminderen. Daar bleek absoluut geen meerderheid voor te zijn.


18 april 2023

Meetgegevens verkeer

Hondegemseweg

Onderstaande aantallen komen aangevuld met de Middelburgseweg/Loodholseweg/Oostkapelseweg ook door de kern Grijpskerke. Hoe ziet het plaatje voor 2035 er uit? Uitbreiding recreatie in de kust! Recreatievoorziening zuidkant Veerse Meer (5000 bedden)? Autonome groei? Uitbreiding toerisme in kustgebied en spreiding over het jaar – van caravan (seizoen) naar chalet (heel jaar).

 

Onderstaande 2 grafieken betreffen  alle verkeer gemiddeld per etmaal. Laatste jaren is de curve iets afgevlakt (Corona-effect?/hybride werken). Dit meldt de provincie in de begeleidende brief bij de ruwe data. Aantallen zullen weer oplopen.

Onderstaande grafiek betreft gemiddeld zwaar verkeer, groeiend in golven. Waarschijnlijk toeristen (campers/vouwwagens), bestelbussen, agrarische voertuigen. Duidelijke pieken in de zomer. Geen pieken in de oogstmaanden. Er is alleen gemeten op lengte, niet op gewicht dus hier zitten ook zware agrarische voertuigen bij.

Onderstaande grafiek betreft zwaar vrachtverkeer/bevoorrading, min of meer lineair groeiend. De ”dip” in 2014 heeft waarschijnlijk te maken met de aanleg van de voorrangsbocht op de Schuitvlotstraat/kruising Middelburgseweg. Voor de “piek” in 2019 is nog geen verklaring gevonden. Waarschijnlijk een bouwproject ergens op Walcheren.

Onderstaande grafiek betreft fietsverkeer. Verklaarbare pieken in de zomer. Nauwelijks gegroeid t.o.v. wegverkeer.

Onderstaande grafieken betreffen respectievelijk 'uit de kern' en 'naar de kern toe'. 

'Uit de kern': Snelheden in blokken van 10 km/uur, 18.5% rijdt te hard. Meer dan 1 op de 20 voertuigen rijdt tussen de 90 en 100 km/uur. 1.2% rijdt al tussen de 100 en 110 km/uur. Er is geen rekening gehouden met files/afremming in drukke perioden, het betreft steeds gemiddelden. Dus de pieksnelheden liggen veel hoger. Pleit voor handhaving?

'Naar de kern': 16.5 % rijdt te hard. Bijna 1 op de 20 voertuigen rijdt tussen de 90 en 100km/uur


10 maart 2023

Informatieavond GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan)

Het GVVP werd ingeleid door de drukbezochte gemeentelijke informatieavond op 16 januari jl. in Nimmerdor. Onderwerp: de toenemende verkeersdrukte in en rond Grijpskerke, met name door de verwachte grote toename van het toeristenverkeer naar de kustkernen. Heel veel moet zich door het groene hart van Walcheren persen. “Niet leuk, maar dat is nu eenmaal zo”, zei de kernwethouder van Grijpskerke Ruud van Houten. Na de verwerkte schrik en een oproep van de Dorpsraad leidde dat op maandag 23 januari jl. tot maar liefst 14 insprekers bij de Commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente Veere, die het GVVP die avond procesmatig zou evalueren. Dit betekent niet inhoudelijk, maar controle of aan alle voorwaarden voor het proces van invoering was voldaan. Die evaluatie moet opnieuw, besliste de raad en wethouder Steketee moet zijn huiswerk overdoen. Wanneer dat zal gebeuren gaan we scherp in de gaten houden. De insprekers leverden zinnige bijdragen, waarvoor dank!

HET VERVOLG

De Dorpsraad nam zich voor om de inhoud van het GVVP nog eens kritisch onder de loep te nemen met als uitgangspunt: is het mogelijk de gemeenteraad ertoe te bewegen het verkeer beter te verdelen over het eiland, bij voorkeur zonder extra asfalt. Daar is de denktank (2 leden van de dorpsraad en 5 min of meer deskundige dorpsbewoners) druk mee bezig en zal u op enig moment – uiterlijk april – uitnodigen voor een informatieavond over de bevindingen. Nodeloos te zeggen dat we ons best doen de juiste argumenten te vinden om het GVVP inhoudelijk aan te passen, maar dat het de gemeenteraad is die beslist. Dit vanuit het uitgangspunt: gezag is en moet redelijkerwijs betwistbaar zijn en niet geschoten, altijd mis. Overigens: een ecoloog zou in deze groep nog zeer welkom zijn.

Een ander doel van de informatieavond van 16 januari: de bewoners inlichten over een participatietraject om de mogelijke oplossingen/scenario’s voor de toegenomen verkeersdrukte te onderzoeken in een participatiegroep met inwoners. Let wel: dit is een door de gemeente opgezet/gepland traject. Dat kan van start gaan als de gemeenteraad daarvoor de goedkeuring geeft na hernieuwde bespreking van het GVVP in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Dit is een op basis van de participatienota van wethouder Van Houten vastgesteld traject. Zoals al gezegd, we hebben nog geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer dit staat te gebeuren. Waarschijnlijk half april.

Daarnaast werd de Dorpsraad de dag na de informatieavond gebeld door wethouder Van Houten om te komen praten. Men was toch wel enigszins geschrokken van de ontstane commotie.

Uit dat gesprek – gevoerd door Fred London en Arja Boogaard – kwam het idee van een klankbordgroep: een groep inwoners, die vanuit hun perspectief, zich zou buigen over de nodige verkeersmaatregelen in het dorp, een soort burgerinitiatief. Om die reden zijn in het hele dorp flyers verspreid. Daarin vroegen we u zich, zonder verdere verplichtingen, aan te melden voor de nieuwsbrief van de Dorpsraad. Ook of u wilt meedenken over oplossingen om op korte termijn de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Dat is dus een ander traject dan het lange termijn participatietraject van de wethouder en staat in principe los van het GVVP. Deze groep heeft geen enkele andere status dan met inwoners bespreken wat nu écht op korte termijn goede verkeers- en veiligheidsmaatregelen kunnen zijn. Wethouder Van Houten heeft in de laatste dorpsraadvergadering toegezegd dat er budget is voor dergelijke maatregelen. Het heeft dus zin er over te praten. Maar de deelnemers aan deze groep hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als die aan de uiteindelijke participatiegroep, die scenario’s voor de lange termijn gaat bespreken. En ook hier geldt: het is niet deze groep die beslist, maar uiteindelijk de gemeenteraad.

We hebben op de flyer veel reacties gekregen, er zijn nu meer dan 200 abonnees op de nieuwsbrief en inmiddels zo’n 100 leden van de Vereniging Dorpsraad Grijpskerke. Daarnaast zijn er 25 dorpsgenoten die aangeven dat ze actief willen meedenken. Geweldig en hartelijk dank! Het is goed om te merken dat we als inwoners solidair zijn en samen willen streven naar een mooi en veilig dorp. Wat gaan we daar nu mee doen? Dit wordt opgepakt door Arja Boogaard en Fred London (namens de Dorpsraad). Samen met een ambtenaar van de Gemeente Veere zullen zij uit al deze aanmeldingen een uitgebalanceerde klankbordgroep gaan vormen, die gaat kijken naar de maatregelen die op korte termijn genomen zouden kunnen worden.

 

Om het GVVP te lezen, klik hier.


23 januari 2023

Raadsvergadering Ruimtelijke Ordering gemeente Veere

23 januari was er een raadsvergadering met betrekking tot de verkeerssituatie in en rondom Grijpskerke. Hiervan is een videoverslag welke je hieronder kunt terugzien.